Legislativa ve vztahu ke kvalitě teplé vody

,

ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování, vydaná v březnu 1998 nestanovuje požadavky na jakost teplé vody a jen uvádí, že ji lze připravit ohřevem pouze pitné vody.V době od 1. 1. 1991 do 1. 11. 2001 byla v platnosti ČSN 757111 Pitná voda, která stanovila mezní hodnoty pH pitné vody v rozmezí 6 až 8 a mezní hodnotu obsahu železa na 0,3 mg/l. Naproti tomu norma nestanovila mezní hodnotu obsahu fosforečnanů ani požadavek na mezní obsah volného resp. agresivního kysličníku uhličitého.

S účinností od 1. 1. 2001 platí Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Tato vyhláška mění mezní hodnotu pH pitné vody na 6,5 – 9,5 s poznámkou, že voda nesmí být agresivní a dále zpřísňuje mezní hodnotu obsahu železa na 0,2 mg/l. Mezní hodnotu obsahu fosforečnanů vyhláška neudává.

Další vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která byla vydána dne 8. 1. 2001 s účinností dnem vyhlášení, stanovuje hygienické požadavky na výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, na chemikálie určené k úpravě surové vody na vodu pitnou a na vodárenskou technologii k vodárenské úpravě surové vody.

Problematiky úpravy resp. doúpravy teplé vody se z této poměrně obsáhlé vyhlášky týká příloha č. 1, která uvádí postup při výluhovém testu materiálů a výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou a hlavně příloha č. 3, kde jsou uvedeny tři chemikálie povolené pro úpravu teplé vody. Jedná se o fosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný a dihydrogenfosforečnan sodný v požadované čistotě a o dávce max. 5 mg/l P2O5. Ostatní chemikálie musí mít povolení orgánu ochrany veřejného zdraví spadající do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Limitní hmotnostní koncentrace fosforečnanů byla oproti bývalé ČSN 830616 Jakost teplé užitkové vody snížena na polovinu se striktním požadavkem mezní koncentrace, což má za následek nutnost spolehlivé regulace dávkování roztoku chemikálie obsahující fosforečnany.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *